ỐP TRẦN NHÔM NỔI 6W

59,000 50,000

6W: TRÒN: 120*110 – VUÔNG: 120*120*110

12W: TRÒN: 175*160 – VUÔNG: 175*175*160

18W: TRÒN: 235*220 – VUÔNG: 235*235*220