BÓNG LED QUẢ ỚT – C7E12 – 7 MÀU

9,000

Đui: E12
Công suất: 0.5 W